Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

 images/2020/01/16_Konarzewo/
Rozwój terenów wiejskich, to kolejna realizowana obietnica dla mieszkańców gminy Nowogard. Tym razem zyska Konarzewo i jego mieszkańcy. We wtorek, 14 stycznia br. burmistrz Robert Czapla wraz z mieszkańcami sołectwa, omawiał z wykonawcą projekt kanalizacji wsi. Dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Konarzewie szykuje firma TST Szymon Tomaszewski sp. z o. o. Umowa z firmą została podpisana w lipcu ubiegłego roku na kwotę 28.892,70 zł.
Na wtorkowym spotkaniu zaprezentowany został wstępny plan projektowy. Na pytania mieszkańców odpowiadali przedstawiciele firmy.


Wykonawca ma zaprojektować sieć kanalizacyjną wraz z oczyszczalnią ścieków w Konarzewie w sposób umożliwiający uregulowanie gospodarki ściekowej i przyłączenia do sieci nowych posesji z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii i pozwoleń potrzebnych do wykonania opracowania dokumentacji.
Jak mówili obecni na spotkaniu mieszkańcy wsi, kanalizacja jest im bardzo potrzebna. Dopytywali więc o możliwy termin wykonania całej inwestycji - przy czym termin wykonania dokumentacji to 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
W spotkaniu dotyczącym projektu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Konarzewie uczestniczyli m.in. pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie: Pamela Springer z Wydziału Inwestycji i Agnieszka Warkalewicz z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska oraz sołtys Konarzewa - Dorota Dendał.
/ Beata Strzelecka