Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

odpdyW środę 15 stycznia br. odbyło się kryzysowe spotkanie przedstawicieli Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Nowogardzie i Gminy Nowogard poświęcone problemowi odpadów komunalnych. Zdecydowano o zawieszeniu odbioru części z nich. Powodem są braki środków finansowych, gdyż radni nie przyjęli nowych stawek za odpady.
W trakcie spotkania kryzysowego Gminę Nowogard reprezentowali zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski i Andrzej Garguliński z referatu gospodarki odpadami Urzędu Miejskiego.

Jak wiadomo w całym kraju wzrosły stawki za odbiór odpadów. Nie inaczej było w Słajsinie, gdzie swoje ceny podniósł Celowy Związek Gmin R-XXI. Gmina Nowogard, tak jak pozostałe 25 gmin zrzeszonych w CZG R-XXI, zmuszona była podnieść stawki dla mieszkańców, aby móc pokrywać koszty transportu i zagospodarowania odpadów. W Nowogardzie nie udało się tego przeprowadzić, gdyż część radnych (Nowa, PiS) zablokowało kilkukrotne próby urealnianie stawki, co pozwoliłoby w dalszym ciągu bezproblemowo finansować gospodarkę odpadami.

Już kilka miesięcy temu zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski wraz ze skarbnikiem gminy Marcinem Marchewką ostrzegali radnych przed finansowymi skutkami niepodwyższania opłat za odbiór odpadów. Zgodnie z przewidywaniami w grudniu zabrakło środków na pokrycie bieżących opłat. Gmina Nowogard już teraz zmuszona została do zapłacenia odsetek za nieterminowe uregulowanie faktury z R-XXI, co dodatkowo zwiększy koszty gospodarki odpadami.

Z powodów braków finansowych realnym stała się groźba całkowitego zaprzestania odbioru odpadów, w efekcie czego Gmina Nowogard utonęłaby w śmieciach. Aby temu zaradzić należało podjąć radykalne kroki mające na celu minimalizowanie kosztów. Podczas środowego spotkania ustalono, że planowana na marzec zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zostanie odwołana. Zawieszony zostanie również odbiór wszystkich odpadów gromadzonych w gminnych zestawach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych a także odbiór tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych od właścicieli nieruchomości. Gmina wystosowała również pismo do R-XXI o zawieszeniu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który jest prowadzony w Słajsinie.

Konsekwencje decyzji radnych o niepodnoszeniu stawki za odbiór odpadów komunalnych odczują zarówno mieszkańcy Gminy Nowogard jak i pracownicy ZUK, gdzie z powodu zachwiania harmonogramu ich prac, możliwe jest, że część będzie musiała udać się na przymusowe urlopy. (red.)