Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie, ogłasza nabór uczestników do realizacji prac społecznie użytecznych w 2020 r.
Prace Społecznie Użyteczne realizowane będą we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Gminą Nowogard w okresie od 16.01.2020r.  do 31.12.2020r.
Prace społecznie użyteczne to element integracji zawodowej mający służyć wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
Realizacja prac odbywa się w oparciu o art. 73a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2017.1065 t.j. z dnia 2017.05.31)

Prace społecznie użyteczne skierowane są do osób:

  • bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowogardzie,
  • zamieszkałych na terenie gminy Nowogard,
  • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie
Dorota Maślana