Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie, ogłasza nabór uczestników do realizacji prac społecznie użytecznych w 2020 r.
Prace Społecznie Użyteczne realizowane będą we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Gminą Nowogard w okresie od 16.01.2020r.  do 31.12.2020r.
Prace społecznie użyteczne to element integracji zawodowej mający służyć wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
Realizacja prac odbywa się w oparciu o art. 73a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2017.1065 t.j. z dnia 2017.05.31)

Prace społecznie użyteczne skierowane są do osób:

  • bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowogardzie,
  • zamieszkałych na terenie gminy Nowogard,
  • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie
Dorota Maślana